Αρχική

Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: REALTOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 157236703000 –   ΑΦΜ: 801455608


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΑΛΙΜΟΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΟΣ:

  1.  ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

 


Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.